SANCAK UÇAK İÇİ SERVİSLERİ A.Ş.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ve KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Bu bilgilendirme metni 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 10.Maddesi ve 10.3.2018 tarihli 30356 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince Şirketimizin veri sorumlusu olarak elde ettiği kişisel verilerle ilgili olarak aydınlatma yükümlülüğü kapsamında hazırlanmıştır.

1. Veri Sorumlusu

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5.2 ve 8.2 maddesine uygun olarak ikram şirketimiz ile taşıyıcı ve/veya yetkili temsilcisi ile akdetmiş olduğunuz ve tarafı bulunduğunuz SANCAK Uçak İçi Servisleri İkram Hizmetleri Sözleşmeleri kapsamında taşıyıcı ve/veya yetkili temsilcisi tarafından ikram şirketimize aktarılan kişisel verileriniz SANCAK UÇAK İÇİ SERVİSLERİ A.Ş. tarafından veri sorumlusu sıfatıyla 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (?Kanun?) ve bağlı yönetmelikleri kapsamında ile aşağıdaki şartlara uyumlu olarak işlenir ve korunur.

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz taşıyıcı ve/veya yetkili temsilcisi ile akdetmiş olduğunuz sözleşmeler kapsamında ve şirketimiz tarafından sunulan ikram hizmetlerine dair müşteri/yolcu memnuniyetini sağlamak, şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin kalitesini arttırmak ve yeni hizmetler sunmak, size özel kampanyalara ve promosyonlara dair bilgilendirme yapılabilmesi gibi amaçlarla Kanunda öngörülen sınırlar dahilinde işlenebilecektir.

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi adına yalnızca iş ortaklarımıza ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve kanunen yetkili özel kişi veya kuruluşlar ile Kanun?da öngörülen sınırlar dahilinde ve yine Kanunun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile sınırlı olacak şekilde aktarılabilecektir.

4. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Ad soyadı ve iletişim bilgilerinden sınırlı olan kişisel verileriniz şirketimiz, taşıyıcı ve/veya yetkili temsilcileri ile akdetmiş olduğunuz ve tarafı bulunduğunuz SANCAK Uçak İçi İkram Hizmetleri Sözleşmeleri kapsamında taşıyıcı ve/veya yetkili temsilcileri tarafından toplanmakta ve taşıyıcı ve/veya yetkili temsilcileri tarafından ikram şirketi olarak şirketimize verilen siparişler sırasında siparişlerin bireyselleştirilmesi ve kalitesinin arttırılması amacıyla 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5.2 ve 8.2 maddesine uygun olarak aktarılmakta olup İkram şirketimizce de müşteri/yolcu memnuniyetinin sağlanması, şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin kalitesinin arttırılması ve yeni hizmetler sunulması, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ve Havalimanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği (SHY-22) uyarınca yurtiçi ve yurtdışında yerli ve yabancı tarifeli ve tarifesiz tüm hava ulaştırma araçlarına verilecek her türlü ikram servislerinin Uluslararası ve Ulusal Sağlık kurallarına uygun ve güvenli şekilde yapılması amacıyla Sancak çalışanları, Sancak?a hizmet veren kuruluşlar ile bunların çalışanlarının veya Sancak misafirlerinin seyahatlerini kolaylaştırmak veya güvenlik ve risk değerlendirmesi yapılması, yasal yükümlülüklerin veya başta Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve yetkili diğer idari kuruluşların taleplerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla sınırlı şekilde toplanarak, yasal süresince saklanmaktadır.

5. Veri Sahibi Olarak Haklarınız

KVK Kanunu?nun 11.maddesine göre veri sahibi olarak haklarınız aşağıdaki gibidir:
a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
f) Kanunda o?ngo?ru?len şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g) Yukarıda e ve f bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı u?c?u?ncu? kişilere bildirilmesini isteme,
h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak şirketimiz veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu?nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Şirketimiz başvuruda yer alan taleplerinizi; talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç? otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırmakla yükümlüdür. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da şirketimize daha önce bildirilen ve şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle adınız, soyadınız ve başvurunuz yazılı ise imzanızı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresiniz, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusunu da içermesi gerekli başvurunuzu aşağıdaki formu kullanarak şirketimiz ?Atatürk Havalimanı Özel Hangarlar Bölgesi TR-34630 Sefaköy İstanbul -TÜRKİYE ? adresine posta yoluyla, elden veya noter aracılığıyla veya sancakucak@hs01.kep.tr KEP adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ve KORUNMASINA İLİŞKİN BAŞVURU FORM

© 2011 SANCAK INFLIGHT SERVICE. All Rights Reserved.

Sancak Hava Yolları A.ş. 13 Şubat Pazartesi günü Genel Kurul yapılacaktır ilan olunur.
KVKK Metni